söndag 1 januari 2012

Dagen D, ett nytt år (svenska - in swedish first, english below)

Dagen D, nytt år och nya visioner. Man önskar och önskar att folk ska förstå, men de visar inte minsta förståelse alls. När man inte vet vad som väntar bakom dörren, kan man inte helt enkelt gå in i olika saker.....
Jag har försökt, verkligen, under större delen av 2010, att få dom alla att fatta, jag är inte sjuk i huvudet. Jag är för snäll och velig, många gånger gör jag saker som jag inte vill, för andra, för att få lite uppskattning, för att få det där "tack" och ett leende..., det är jag. Som pappa, exakt.

TOLKNINGAR
Istället för att tolka saker rätt, tolkar folk det som de själva ser, dom ser inte sanningen, dom ser inte att jag är frisk men att jag inte får det kärleksbehov jag har inom mig utsläppt. Jag är i behov av att ge, mera än att få, och jag kommer förmodligen dö invärtes framöver, med tiden, om jag inte får ge det jag har. DET är enda huvud felet.

BEHOV AV ATT GE
Jag vet inte varför jag har det här behovet så starkt, men det känns viktigt att få vara den jag ÄR, och inte den man vill göra om mig till. Jag kommer framöver att "hjälpa till" i den här kontrollen av mig genom att flera gånger varje dag, upprepa saker jag tycker. Jag garanterar att om inga förutsättningar har ändrats, kommer jag tycka samma sak, om och om igen.

Det är enkelt att från ex. myndigheters sida, se en sak, d v s kolla alla mina beteenden, och när jag ändrat åsikt om vissa saker, tycka att jag är sjuk sett "overall", men vad man glömt är....varför? Har man verkligen tagit reda på bakgrunderna, har man frågat mig...."Siv, varför ändrade du dig"? Nej, aldrig. Man har för enkelhetens skull tänkt att....javisst hon är sjuk, in med henne på psyket.
Tänk på det folk, ett tips, ta alltid reda på bakgrunderna till varför en person agerar på visst sätt, innan Ni antar att nån är sjuk. Om jag vore ex. scitzofren, skulle jag byta personlighet kanske flera gånger dagligen. Detta skulle synas i mitt beteende, genom att jag skiftar, d v s byter ideer mitt i en mening, eller kanske helt enkelt börjar snacka om nåt annat mitt i en mening som inte har någon innebörd kopplat till det jag snackat om. Ett exempel kan vara:
"Solen skiner idag, ska vi gå ut?", "och skivan spelade bra musik" i en och samma mening. Dessa två uttalanden hör inte ihop. Alltså kan personen vara scitzofren och har under denna tid bytt personlighet.

Jag kommer kämpa tills jag blöder, för att motbevisa att jag är sjuk i huvudet.
Jag har redan min analys klar, 3 läkare (2 Hälsocentralen-läkare som känt mig under många år) (varav 1 special psykologiutbildad) har under 2010 gjort en undersökning (avancerad), de har inte funnit att jag är sjuk.

En person som inte blir accepterad av sin omgivning på grund av att denne kanske satt sig upp emot en del genom åren, bör istället få klargjort för sig att man inte accepterar att bli behandlad på vise versa sätt, och istället visad hur man anser att man ska bli behandlad. Jag har alltid varit öppen, kreativ, otroligt social, gestikulativ, pratat högt, lite impulsiv varför jag på senare år provat ta det lite lugnare för att besluten inte alltid ska behöva ändras. Jag är av praktisk natur, med 3 barn har man inte haft så många val mer än att finna smarta snabba lösningar, och känner jag att en sak har blivit för snabbt utredd, eller bestämd, så ändrar jag detta snabbt för att jag inte vill missa möjligheter m m. Det kan vara det folk hakar sig på. Min överaktivitet har kanske ibland tolkats som att jag inte ´vet vad jag vill, eller som stress. Men jag gillar när det händer saker, jag vill ha nåt på gång för det mesta.

Efter 46 år, och trots fina höga betyg och goda vitsord man inte uppnått mera än att sluta på en sjukersättning, så blir man otålig, man vill bli erkänd, bekräftad, och omtyckt...även om man säger att "jag bryr mig inte", så gör man det innerst inne. Det gör alla.

VAD JAG SÖKER, OCH OM EN MAN
Folk, återigen....jag söker kärlek och en familj. Det är det huvudsakliga och oerhört viktigt i mitt liv, har det alltid varit. Att bli älskad och omtyckt. Jag hade en man, som jag litade på, som lovade mig världen, som sa att jag kunde lita på honom, som skulle gifta sig med mig. Han kände till vad jag behövde....han visste hur jag hade haft det tidigare. Jag var så lycklig, han var så fin och värd guld för mig, men jag kanske inte kunde agera i hans värld just då.. på grund av praktiska skäl, inom tidsramarna (som jag inte kände till¨alls, och inte fick information om heller) Allt detta känns så oerhört tråkigt, jag vet att vi skulle ha "ruled the world".

SLUTLIGEN
Låt mig vara den jag är, behandla mig såsom att jag var frisk (som alla andra) så jag kan sluta försvara mig hela tiden. Ingen, ingen agerar normalt under press och kontroll även om man klarar det galant psykiskt. Ingen agerar normalt med att hela tiden slå ifrån ett underläge, med "taggarna utåt" och känna att man måste "bevisa" att man är frisk. Sist men inte minst, att gråta över hur man blir orättvist behandlad, eller plötsligt avvisad av den man älskat under konstiga omständigheter, är normalt, och ingen depression. (Enligt en av mina psykologiutbildade bekanta) (Psykolog)

Och pssst...i ett jobb....agerar man annorlunda än vad man gör i det privata.
Jag är frisk. Acceptera det, acceptera mig, respektera mig, så respekterar jag Er andra.

Med en förhoppning om ett annat 2012.
Sivan

IN ENGLISH
D-Day, New Year and new visions. You wish and wish for people to understand, but they show not the slightest sympathy whatsoever. When you do not know what awaits behind the door, one can not simply go into the different things .....
I've tried, really, for most of 2010, to get them all to make, I'm not sick in the head. I'm too nice and indecisive, many times I do things I do not want, for others, to get some estimates, to get that "thank you" and a smile ... that's me. As my dad, exactly.

INTERPRETATIONS
Instead of interpreting things right, people interpret what they see, they see not the truth, they do not see that I am healthy but I do not get the love I need is within me released. I am in need to give, more than to get, and I will probably die inside to come, with time, if I can not give what I have. This is the only main fault.

MY NEED TO GIVE
I do not know why I have this need so strongly, but it feels important to be who I am, and not the one you want to do for me. I will come to "help" in this control of me by several times each day, repeating what I think. I guarantee that if no conditions have changed, I think the same thing, over and over again.
It is easy from ex. authorities, see one thing, that is, check out all of my behavior, and when I changed my mind about certain things, to think that I am ill seen "overall", but what they forget is .... why? Have you really found out the backgrounds, they have asked me ...." Siv, why did you change? " No, never. We have for simplicity supposed to .... "yes she is sick", in with her in mind.
Think about it people, a tip, you always know the background to why a person acts a certain way, before you assume that someone is sick. If I were like. scitzofrenic, I would switch personality perhaps several times a day. This would appear in my behavior, by my shifts, ie, changing ideas in the middle of a sentence, or maybe just start talking about something else in the middle of a sentence that has no meaning attached to what I'm talking about. An example would be:
"The sun is shining today, should we go?", "And the disc played great music" in the same sentence. These two statements do not go together. So the person may be scitzofren and during this time changed its personality.
I will fight till I bleed, to refuse that I am sick in the head.
I already finished my analysis, three doctors (two HC physician known me over many years) (including 1 spec. Psych trained) has in 2010 made a study (advanced), they have not found that I am ill.

A person will not be accepted by their environment because they may have set itself up against some over the years, should instead have made it clear to themselves that they do not accept to be treated on the vice versa way, and instead shown how to view that should be treated. I have always been open, creative, incredibly social, gestikulativ, talked loudly, a little impulsive why I, in recent years tried to take it a bit easier for the decisions do not always need to be changed. I am of a practical nature, alone with three children have not had so many choices more than finding clever quick fixes, and I feel that one thing has become too quickly investigated, and determined, so I change this quickly because I do not want to miss opportunities, etc. It may be that people hook on. My hyperactivity may have sometimes been interpreted as that I do not 'know what I want", or stress. But I like when things happen, I want to have something going on most of the time.
After 46 years, and despite excellent high grades and good scores can not be reached over to stop on a sickness benefit, you become impatient, they want to be recognized, confirmed, and popular ... even if you say "I do not care ", so do you do that, deep down. Everyone does.

WHAT I LOOKING FOR, AND ABOUT A MAN
People, again .... I'm looking for love and a family. It is the main and very important in my life, it's always been. To be loved and appreciated. I had a man who I trusted, who promised me the world, who said I could trust him, who would marry me. He knew what I needed .... he knew what I had had it before. I was so happy, he was so nice and worth gold to me, but maybe I could not act in his world at that time .. because of practical reasons, the time available (which I did not know to ° at all, and did not receive information about either) All this feels so incredibly boring, I know we would have 'Ruled the World ".

FINALLY
Let me be who I am, treat me like I was healthy (like everyone else) so I can stop defending myself all the time. No one, no one is acting normally under pressure and control even if you can do it splendidly mentally. No one is acting normal to always turn off an underdog, with "tags out" and feel that you have to "prove" that you are healthy. Last but not least, to weep over how one is treated unfairly, or suddenly rejected by the one you love in strange circumstances, is normal, and no depression. (According to one of my psych educated acquaintances) (Psychologist)
And Pssst ... in a job .... you act differently than they do in private.
I am healthy. Accept it, accept me, respect me, so I respect your others.
With the prospect of another 2012th
Sivan

Inga kommentarer:

SAMLA POÄNG OCH KVITTERA UT PRESENTER